ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ на договора с Потребителите на неуниверсални пощенски услуги предоставяни от „КРИМ ЕКСПРЕС” ЕООД съгласно издадено Удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги №0127/18.1.2013г.

Раздел I: Предмет и Общи положения

1. „КРИМ ЕКСПРЕС” ЕООД е пощенски оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги съгласно Закона за пощенските услуги.
2. С тези Общи условия на договора между „КРИМ ЕКСПРЕС“ ЕООД, наричан по-долу ОПЕРАТОР и неговите ПОТРЕБИТЕЛИ, се уреждат условията и реда за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги и свързаните с това допълнителни услуги.
3. ПОТРЕБИТЕЛИ на неуниверсалните пощенски услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА, могат да бъдат физически лица, еднолични търговци, юридически лица и земеделски производители.
4. С подписа си върху товарителницата на ОПЕРАТОРА Подателят на пратката декларира, че е запознат с тези Общи условия и е съгласен със съдържанието им.
5. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и за ПОТРЕБИТЕЛЯ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях, ако е сключен такъв.
6. За неуговорените в тези Общи условия понятия и събития се прилага Законът за пощенски услуги и законодателството на Република България.

Раздел II: Обхват и характеристика на услугите

7. Общите условия се прилагат за неуниверсалните пощенски услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА на територията на Република България.
8. Пощенските услуги от обхвата на неуниверсалната пощенска услуга, които ОПЕРАТОРА има право да извършва съгласно Удостоверението от Комисия за регилиране на съобщенията са следните видове:
8.1. Приемане, пренасяне и доставка на пряка пощенска реклама;
8.2. Приемане на съобщения, предадени във физическа или електронна форма от Подателя, обработването и предаването им чрез електронни средства и доставяне на тези съобщения на Получателя като пощенски пратки;
8.3. Куриерски услуги - обичайни и допълнителни, съгласно описанието им в Тарифата на ОПЕРАТОРА, която представлява неразделна част от тези Общи условия.

Раздел III: Условия за достъп

9. ОПЕРАТОРЪТ гарантира равнопоставен достъп на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до предоставяните пощенски услуги.
10. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, състоящ се от 2 части – товарителницата и тези ОУ, се счита за сключен с приемането на пратката от Подателя, удостоверено с подписите на Подателя и ОПЕРАТОРА в товарителницата.
11. Пратките се приемат в пощенски офис на ОПЕРАТОРА или от адрес на Подателя в рамките на определено от ОПЕРАТОРА работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички ПОТРЕБИТЕЛИ място в офисите.
12. Договорът за извършване на неуниверсална пощенска услуга се счита за изпълнен:
12.1. С доставката на пратката на Получателя, удостоверено с подписите на Получателя и ОПЕРАТОРА в товарителницата.
12.2. С връщането към Подателите на недоставени пощенски пратки;
12.3. С унищожаването на пощенската пратка по реда на т.33 от настоящите ОУ.

Раздел IV: Изисквания за качество и ефикасност на обслужването

13. ОПЕРАТОРЪТ определя основните срокове за доставка, в зависимост от вида им. Подробен списък на видовете услуги и сроковете за доставка са посочени в Тарифата на ОПЕРАТОРА, която е неразделна част от тези Общи Условия.
14. ОПЕРАТОРЪТ гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, защита на личните данни и изискванията за пощенска сигурност, както по време на извършване на пощенската услуга, така и след това, като:
14.1 Предприема всички мерки и действия за охрана и опазване на пощенските пратки, паричните средства, имуществото на ОПЕРАТОРА, живота и здравето на служителите и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и съдействa за разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез пощенската мрежа;
14.2. Няма право да предоставя справки и информация за пощенските пратки и съдържанието им, освен на Подателя и Получателя или на упълномощени от тях лица, както и по разпореждане на компетентните органи на МВР по установения ред;
14.3. Няма право да предоставя информация за пощенския трафик между отделни лица и да предоставя информация за лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на трети лица освен на компетентните органи на МВР по установения ред;
14.4. Няма право да oтваря пощенски пратки, освен с писмено съгласие на Подателя или Получателя, при достатъчно основание да се счита, че пощенската пратка съдържа забранени предмети или вещества, както и по разпореждане на компетентните органи на МВР по установения ред;
14.5. Няма право да присвоява пощенски пратки;
14.6. Няма право да взема от съдържанието на отворени пощенски пратки;
14.7. Няма право да предава пратките на трети лица с цел да узнаят тяхното съдържание, освен при достатъчно основание да се счита, че пощенската пратка съдържа забранени предмети или вещества, или по разпореждане на компетентните органи на МВР по установения ред;

Раздел V: Цени и начини на плащане

15. ОПЕРАТОРЪТ образува цените на пощенските услуги, които предоставя съгласно изискванията на Закона за Пощенските услуги, като ги предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок от 10 дни преди влизането им в сила.
16. Всички цени на пощенски услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА са посочени по видове в Тарифа за пощенски услуги, с която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се запознават чрез:
16.1. Поставяне на видно и достъпно място във всеки пощенски офис на ОПЕРАТОРА;
16.2. Публикация на електронната страница на ОПЕРАТОРА в интернет, с адрес www.krimexpress.com.
17. Цените на пощенските услуги се заплащат в брой или по банков път, като заплащането може да става в определени срокове, по договаряне с ОПЕРАТОРА.
18. Пощенските услуги може да се заплащат и в срокове, определени съгласно сключените индивидуални договори по т.5 от тези Общи условия, като цените, посочени в индивидуалния договор по т.5 не могат да бъдат по-високи от цените по т.16.
19. Пощенските услуги могат да бъдат заплащани от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и с използването на официално приети от ОПЕРАТОРА средства за размяна – ваучери за предплатени услуги, талони за отстъпка или други промоционални оферти. За всяко от средствата ОПЕРАТОРЪТ обявява изрично на сайта си www.krimexpress.com правила и начин на тяхната употреба.
20. Операторът удостоверява заплащане на стойността на услугата чрез:
20.1. Издаване на съпътстващ пратката документ – товарителница с оригинален номер;
20.2. Издаване на касова бележка и/или фактура.

Раздел VI: Условия за приемане и доставяне на пощенски пратки

21. ОПЕРАТОРЪТ приема пощенските пратки от Подателите и ги предава на Получателите пряко, или на упълномощени от тях лица, съгласно условията на товарителницата, на адрес или в пощенски офис на ОПЕРАТОРА.
22. Работното време на пощенските офиси включва всички работни дни и се определя от ОПЕРАТОРА. Поставя се на видно и достъпно за всички потребители място в пощенските офиси, както и на електронната страница на ОПЕРАТОРА в интернет, с адрес www.krimexpress.com.
23. При изпращане на пратка, всички данни в товарителницата, подадени във физическа или електронна форма, за които ОПЕРАТОРЪТ не се ангажира с проверка на достоверността, се попълват съгласно разпорежданията на Подателя. С подписа си върху товарителницата Подателят:
23.1. Потвърждава вписаните данни;
23.2. Предоставя лични данни и дава съгласието си за обработването им, необходимо за изпълнение на сключения договор за пощенска услуга, по който е страна;
23.3. Поема пълна отговорност, ако са неточни или неверни;
23.4. Потвърждава съгласие за манипулиране с пратката му от ОПЕРАТОРА (при необходимост преопаковане, доопаковане, съгласно т.39.7. от тези ОУ);
23.5. Приема, че познава тези ОУ и те са част от договора за пощенска услуга.
24. ОПЕРАТОРЪТ определя задължителните изисквания относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пощенските пратки.
25. Опаковката и затварянето на пратките трябва да бъдат съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди.
26. ОПЕРАТОРЪТ обръща специално внимание при приемането на специфичните товари, които е възможно да нарушат външния вид и/или целостта на останалите пратки и/или застрашават сигурността на лицата, извършващи транспортирането и товаро-разтоварните дейности. Те изискват особена опаковка, за да бъдат приведени във вид при който ще бъдат превозвани безопасно от ОПЕРАТОРА и които се обработват при специални указания за начина на транспортиране.
26.1. Специфичните товари са:
- всички химични вещества за лабораторни цели;
- ваксини и готови лекарствени форми и субстанции за хуманитарната и ветеринарната медицина;
- бои, лакове, лепила, масла и други багрилни вещества, поставени в бидони, баки, туби и кутии;
- парфюмерийни продукти;
- двигатели, скоростни кутии, резервоари, казанчета за охладителна течност и радиатори, бензинови/дизелови горивонагнетателни помпи, диференциали, (хидравлични) рейки, (хидравлични) цилиндри или други машинни елементи, авточасти втора употреба и редуктори, съдържащи: масла, антифризи и др.течности; заредени с електролит акумулатори.
26.2. Специфичен товар се приема от Подателя за транспорт само във вид и опаковка, която гарантира, че той няма да наруши или изцапа външния вид и целостта на опаковката и съдържание на други пратки и не застрашава сигурността на лицата, извършващи транспортирането и товаро-разтоварната дейност.
26.3. В случаите, когато т.26.2. не е изпълнена ОПЕРАТОРА приема пратката като я доопакова срещу допълнително заплащане за сметка на Подател/Получател. С това поема отговорност за транспортирането й и гарантира, че тя няма да нанесе щети по други пратки и ще бъде превозена безопасно.
27. Пощенските пратки се доставят на лицето, посочено като Получател, на негов родител или законен настойник, ако е непълнолетно или малолетно, или изрично упълномощено от получателя или настойника му лице.
28. Получателите на пощенски пратки могат да упълномощават писмено други лица да получават пратките си. В тези случаи пратката се доставя на упълномощеното лице срещу изрично пълномощно и представен документ за самоличност.
29. Доставянето на пощенската пратка се извършва на адреса на Получателя или в пощенски офис, срещу собственоръчен подпис или в негово отсъствие на лице, което се е задължило пред ОПЕРАТОРА да му я предаде. Това обстоятелство се отбелязва върху товарителницата.
30. В случаите, когато посочените от Подателя данни в товарителницата за име, адрес и телефон на Получателя са пълни и верни, тогава сроковете на доставка в зависимост от вида услуга са съгласно Тарифата:
30.1. в рамките на следващия работен ден;
30.2. в рамките на същия работен ден.
31. В случаите когато ОПЕРАТОРЪТ трябва да изпрати известие, касаещo доставката на пратка към Подател или Получател, това може да бъде направено по един от следните начини:
31.1. Чрез служебно известие до пощенска кутия на Подателя или Получателя.
31.2. Чрез писмо по електронната поща, адресът на която е уточнен като начин за кореспонденция.
31.3. Чрез SMS на мобилен телефон на Подателя или Получателя, посочен от Подателя при изпращане на праткaта или уточнен като начин на кореспонденция между ОПЕРАТОРА и Подателя/Получателя;
31.4. С телефонен разговор към телефон на Подателя или Получателя, посочен от Подателя при изпращане на праткaта или уточнен като начин на кореспонденция между ОПЕРАТОРА и Подателя/Получателя.
32. При отказ на Получателя да получи пратка, това обстоятелство се вписва в транспортния договор, придружаващ пратката и се удостоверява с подпис на Получателя. В случай на отказ от страна на Получателя да положи подпис, това се удостоверява от служител на ОПЕРАТОРА, който вписва отказа и се подписва.
33. Пратки, които не могат да бъдат доставени поради това, че Получателите отказват да ги получат, да заплатят сумата на Наложения платеж или стойността на доставката на пратката, заминали са на неизвестен адрес, непознати са на посочения адрес или са починали, посоченият адрес е недостатъчен или не съществува се връщат на Подателя за негова сметка. Ако той откаже да я получи в 7-дневен срок от уведомяването му, пратката става собственост на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ има правото, в качеството си на собственик, да я продаде на търг или унищожи.
34. Унищожаването на пощенските пратки по т.33 се извършва с протокол от комисия, съставена от двама служители на ОПЕРАТОРА по следния начин:
34.1. Документалните пратки се нарязват ръчно или чрез специализирани машини за нарязване на хартия;
34.2. Предмети в малки пакети и колети, които могат да се продадат, се продават на търг, като приходите остават в полза на ОПЕРАТОРА за покриване на разходите;
34.3. Предмети, непродадени след търга по т.34,2., се унищожават по подходящ начин.
35. Сроковете за изплащане на Наложен платеж започват да текат от деня, следващ регистрирането им в товарителницата на ОПЕРАТОРА като получени от него.

Раздел VII: Права и задължения на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

36. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:
36.1. Да получават информация по достъпен начин относно характеристиките и параметрите на предлаганите от ОПЕРАТОРА услуги, като Общи условия, Тарифата за пощенски услуги, изисквания относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пощенските пратки, работното време на пощенските офиси;
36.2. Да получат услугите по Раздел II с качеството и параметрите, съгласно Раздел IV.
36.3. Да подават молби и рекламации в случаи на повредени, загубени, унищожени или ограбени пратки, при неспазване сроковете на доставка, както и да получават отговор в срока по точка 64 от тези Общи Условия и обезщетения при нанесени от ОПЕРАТОРА вреди, съгласно условията на Раздел IX от настоящите ОУ.
36.4. Подателите имат право да се разпореждат с пратките до момента на връчването им на Получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на ОПЕРАТОРА по изпълнението на разпорежданията. На това основание Подателите предоставят ограничено право на Получателите да се разпореждат за промяна на посочения от Подателя ден за доставка или адрес на който да се извърши доставката на пратката, в рамките на населеното място;
36.5. Да получат обратно пратката си при отказ на Получателя да я приеме, като заплатят съответната сума на ОПЕРАТОРА за връщането й.
36.6. Да изискват слючване на договор за ползване на всички пощенски услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА.

37. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:
37.1. При подаването на пратките да се съобразяват с изискванията за форма, тегло, размери и начин на адресиране;
37.2. Да опаковат пратките си във вид годен за транспортиране, като всички следствия от неизпълнение на това са за тяхна сметка, риск и отговорност.
37.3. Да подават пратките с опаковка и затваряне, съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди, като всички следствия от неизпълнение на това са за тяхна сметка, риск и отговорност. При изрична заявка от Подателя, ОПЕРАТОРЪТ предоставя срещу допълнително заплащане подходяща опаковка, с размери и цена обявени в Тарифата.
37.4. Подателите носят отговорност за щетите, причинени от подадени от тях пратки на имуществото/служителите на ОПЕРАТОРА или на други пратки/лица.
Отговорността е в размер на понесените от ОПЕРАТОРА загуби или изплатените обезщетения;
37.5. Да не поставят забранени, чрез закон, предмети и вещества в пощенските пратки.
37.6. Да предплатят цената на услугата съглано Тарифата на ОПЕРАТОРА, освен ако не е посочено плащане за сметка на Получател или друг начин за плащане в индивидуален договор.
37.7. Да заплатят стойността на услугата за пратки изпратени за сметка на Получател, при отказ за плащане от негова страна;
37.8. Да предоставят максимално пълна и вярна информация за Получателя на пратката.

38. ОПЕРАТОРЪТ има следните права:
38.1. Да изиска пратката да бъде в подходящ вид и в опаковка за транспортиране, която да не застрашава целостта или съдържанието на другите пратки;
38.2. Да не приема пратки, неотговарящи на изискванията за прием и опаковка, съгласно Раздел VI.
38.3. При съмнение за вложени забранени предмети или вещества в пратка, да извърши проверка на пратката в присъствието или с писменото съгласие на Подателя. При отказ или липса на отговор, ОПЕРАТОРЪТ има право да откаже приемането на пратката или да уведоми прокуратурата за извършване на проверка от компетентните органи, ако пратката е вече приета.
38.4. Да получи обезщетение от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за причинени от техните пратки щети, нанесени на имуществото или служителите на ОПЕРАТОРА или на други пратки;
38.5. Да сключва индивидуални договори посочени в т.5. от тези Общи Условия.
38.6. Да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимални и целесъобразни.
38.7. Да доопакова и/или преопакова пратки, чиято цялост е нарушена, с цел запазване на съдържанието им, както и да извършва контролни замервания на пратки за установяване на коректното тарифно тегло на пратките и при обявено от Подател некоректно такова да ги претарифира;

39. ОПЕРАТОРЪТ има следните задължения:
39.1. Да предоставя пощенските услуги при условия на равнопоставеност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;
39.2. Да постави на видно и достъпно за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ място и да им предостави информация за Общи условия на договора с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, Тарифи на неуниверсалните пощенски услуги, местата за достъп, където се предоставят неуниверсалните пощенски услуги, изисквания относно формата, минималните и максимални размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пратките, работното време на ПО, забранените предмети и вещества за поставяне в пощенските пратки, срокове за приемане и обработка на рекламации, размери на обезщетения.
39.3. Да изпълни заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга с параметри на качеството, определени в тези Общи условия.
39.4. Да спазва изискванията за защита на личните данни и тайната на кореспонденцията при извършването на предоставяните услуги.
39.5. Да изпълнява допълнителни разпореждания на Подателя, преди пратката да е доставена, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на ОПЕРАТОРА.
39.6. Да разглежда и взема становища по рекламации и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на подаването им;
39.7. Да води и съхранява Регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите след разглеждането им действия. Данните от Регистъра се съхраняват за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на лични данни.
39.8. Да обезщети ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно Раздел IX;
39.9. Да уведоми във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограниченията в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбрананта на страната.

Раздел VIII: Забранени за пренасяне предмети и вещества

40. ОПЕРАТОРЪТ, съгласно изискванията на чл. 90 от Закона за пощенските услуги забранява поставянето в пощенски пратки на следните предмети и вещества:
40.1. Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
40.2. Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;
40.3. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
40.4. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на ОПЕРАТОРА или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения;
40.5. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
40.6. Движими паметници на културата за които няма издадено разрешение или сертификат;
40.7. В пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да поставят монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети представляващи ценност за Подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

Раздел IХ: Процедури за рекламации и обезщетения

41. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на рекламации в случай на повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки, както и при неспазване на срока за доставяне и при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения.
42. При получаване на пратката ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да провери съдържанието й в момента на получаването й в присъствието на служител на ОПЕРАТОРА, като в случай, че бъде установено, че пратката е повредена, ограбена или унищожена, се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от ПОТРЕБИТЕЛЯ и служител на ОПЕРАТОРА.
43. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по чл. 36.3 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации.
44. Право на рекламация има:
44.1. Подателят на пратката, а след нейното доставяне – Получателят;
44.2. До получаване на пратката Получателят има право на Рекламация и/или обезщетение, само когато има писмено съгласие от Подателя;
44.3. След доставяне на пратката, Подателят има право на Рекламация и/или обезщетение, само когато има писмено съгласие от Получателя;
45. В случай, че Подателят на пратката или съобщението е посочил непълен/неточен адрес или телефон за връзка с Получателя, ОПЕРАТОРА не е обвързан с предварително обявения срок на доставка на пратката.
46. ОПЕРАТОТЪР не носи отговорност при доставка на Съобщения до пощенска кутия на Получател в случаите на незаключваща се или повредена пощенска кутия, както и при липсата на такава.
47. ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за преки щети по пратката, не и за непреки щети (пропуснати ползи).
48. ОПЕРАТОРЪТ се освобождава от отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, които се установяват от съответните компетентни органи.
49. Рекламация за повредена, ограбена, унищожена или загубена пратка, се подава от ПОТРЕБИТЕЛЯ в 30-дневен срок от датата на съставяне на констативния протокол.
50. За неспазване на срока на доставяне, рекламации се подават в 30-дневен срок от датата на подаването на пратката, посочена в издадената товарителница.
51. Рекламацията се счита за редовно предявена единствено тогава, когато са заплатени всички дължими на ОПЕРАТОРА суми без отлагане или прихващане.
52. При предявяване на рекламация се представят следните документи: екземпляр от товарителницата, рекламационно писмо, констативен протокол за повредени, ограбени или унищожени, забавени или липсващи пратки, други документи, удостоверяващи съдържанието и стойността на пратката, в случай, че са издадени такива.
53. Рекламация за липсваща или повредена част от съдържанието или забавено изпълнение на договора за пряка доставка по разносен лист на Съобщения се удостоверява със запис в разносния лист от Получателя и констативен протокол, в момента на получаване на пратката. ОПЕРАТОРА е длъжен да осигури възможност за проверка на състоянието и съдържанието на пратката от Получателя.
54. Рекламация за липсваща или повредена част от съдържанието на пощенска пратка, или забавено изпълнение на пощенската услуга се удостоверява със запис в товарителницата и констативен протокол, в момента на получаване на пратката. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да осигури възможност за проверка на състоянието и съдържанието на пратката от Получателя.
55. Обезщетението по счетени за основателни рекламации, касаещи забавено изпълнение на пощенската услуга, липса или повреда на част от съдържанието на пощенска пратка без Обявена стойност се определя от ОПЕРАТОРА и е в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от два пъти стойността на пощенската услуга.
56. Обезщетението по счетети за основателни рекламации за повреда, загуба, унищожение или кражба на пощенска пратка без Обявена стойност се определя от ОПЕРАТОРА и е в размер до пет пъти стойността на пощенската услуга.
57. Обезщетението по счетени за основателни рекламации за повреда, загуба, унищожение или кражба на пощенска пратка, като и при неспазен срок за доставка на пратки с Обявена стойност се определя от ОПЕРАТОРА като по негова преценка се изплаща парично обезщетение до размера на Обявената стойност или се предава аналогична стока.
58. За Обявена стойност на пратката се приема стойността, посочена в товарителницата, подписана от ОПЕРАТОРА и Подателя на пратката. При остойностяването се прилага принципа – Стойността на стоката е стойността, с която би могла да се възстанови; 59. Със задължително вписване на Обявена стойност се приемат за превоз всички чупливи пратки и ценните пратки, изброени в т. 40.7. от тези ОУ;
60. За Действителна стойност на нанесената щета се приема тази, с която би могло да се възстанови пратката във вида, в който е предадена за превоз. При различия във възможните стойности за възстановяване се приема най-ниската.
61. При настъпване на рекламационно събитие по пратки с Обявена стойност, за които се установи, че заявените от Подателя данни, записани в товарителницата на ОПЕРАТОРА са неверни, то ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да не изплаща пълния размер на Обявената стойност на пратката.
62. При изплатено обезщетение от ОПЕРАТОРА, равно на стойността на стоката, по рекламация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРЪТ става собственик на рекламираната стока. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да я предаде на ОПЕРАТОРА преди изплащане на обезщетението, описано в двустранното Споразумение.
63. Обезщетението по рекламация за неспазен срок за изплащане на Наложен Платеж е до размера на стойността на услугата Наложен Платеж, посочена в Тарифата на ОПЕРАТОРА.
64. Срокът за отговор на рекламация е 30 дни от датата на подаване на рекламацията.
65. Срокът на изплащане на обезщетения от страна на ОПЕРАТОРА по счетени за основателни рекламации е пет работни дни от датата на подписаното двустранно Споразумение между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за размера на приетия от ОПЕРАТОРА иск. Споразумението се изпраща до ПОТРЕБИТЕЛЯ от ОПЕРАТОРА ведно с Уведомителното писмо за приключване на рекламацията.

Раздел Х: Ред за решаване на спорове

66. Споровете между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ОПЕРАТОРА се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения.При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от КРС, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.Заявка на куриер

Полезно

Градски услуги (само за Бургас) Тарифи за Градски услуги и международни услуги за пазаруване и доставка на стоки в PDF


Междуградски услуги Тарифи за Междуградски услуги


Контакти

Бургас 8000
Tелефони за връзка:
0700 17 020
0876 017 020
Е-поща: office@krimexpress.eu
или чрез контактната ни форма.